Algemene voorwaarden

Afspraken voor een succesvolle samenwerking

Algemene voorwaarden per 1 januari 2024

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1uur.nu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 1uur.nu B.V. gevestigd aan Kleine Landtong 19A te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72495367; 

Deelnemer: de natuurlijke persoon werkzaam voor Opdrachtgever die door Opdrachtgever is opgegeven voor deelname aan een door 1uur.nu verzorgde training; 

Locatie: de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie waar 1uur.nu in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

Medewerker: de werknemer of zzp’er die gedurende de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever; 

Opdrachtgever: de partij met wie 1uur.nu een overeenkomst aangaat voor een uit te voeren opdracht;

Opdrachtsom1: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door Opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen 1uur.nu en Opdrachtgever;

Schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail;

Werknemer: de Medewerker die een arbeidsovereenkomst met 1uur.nu is aangegaan;

Zzp’er: de Medewerker die een overeenkomst van opdracht met 1uur.nu is aangegaan.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van 1uur.nu en op alle Overeenkomsten tussen 1uur.nu en Opdrachtgever, tenzij daarin anders wordt aangegeven.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met 1uur.nu, waarbij voor de uitvoering derden zijn betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 1uur.nu vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien 1uur.nu niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat 1uur.nu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. 1uur.nu heeft het recht deze algemene voorwaarden gedurende de Overeenkomst te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
 6.  

Offertes, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Offertes van 1uur.nu zijn vrijblijvend. De offertes zijn 30 dagen geldig.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in Overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen of e-mailberichten van 1uur.nu binden 1uur.nu niet.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met de offerte van 1uur.nu.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet van de offerte en voor uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt.
 5. 1uur.nu zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen betreft dit een inspanningsverplichting.
 6.  

Verplichtingen van Opdrachtgever

Om de uitvoering van de Overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens afgesproken tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die nu nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van 1uur.nu betrokken (zullen) zijn.

Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van werkspullen indien dit van belang is voor uitvoering van de werkzaamheden van de opdracht, zoals laptop(s), toegang tot kantoor, toegang tot ICT-omgeving.

Opdrachtgever is gehouden 1uur.nu onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

Indien door 1uur.nu in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de Locatie, dan dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de Locatie, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin 1uur.nu de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat 1uur.nu tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Deelnemers tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

Tijdens de training dienen de Deelnemers zich naar behoren te gedragen.

Indien een Deelnemer zich tijdens de training onbehoorlijk gedraagt, dan heeft 1uur.nu het recht de Deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen en blijft de vergoeding voor deze Deelnemer verschuldigd.

Tijdens de training dient de Deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms of WhatsApp-)berichten, of e-mailberichten, tenzij de Deelnemer daarvoor van 1uur.nu toestemming heeft gekregen.

Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door Opdrachtgever betaald worden.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Medewerker, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van 1uur.nu aan een derde ter beschikking te stellen.

De Zzp’er is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig. De Zzp’er voert de opdracht uit naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. Indien door toedoen van Opdrachtgever de Belastingdienst de relatie tussen 1uur.nu en de Zzp’er aanmerkt als een (fictieve) dienstbetrekking, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die 1uur.nu daardoor lijdt, zoals opgelegde loonbelasting, sociale premies en boetes.

Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij ten opzichte van de Werknemer in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

Opdrachtgever is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) en 7:658 BW in acht te nemen.

Opdrachtgever zal 1uur.nu vrijwaren van aanspraken wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 6:162 BW, 7:611 BW en 7:658 BW.

Indien de Medewerker in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, dan is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.

Schade aan zaken van de Medewerker of letselschade ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van de Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aan de Medewerker vergoed, tenzij de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Medewerker.

Indien de Medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden voor Opdrachtgever een ongeval overkomt, dan is Opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en 1uur.nu daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen van het ongeval.

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel. Op verzoek van 1uur.nu dient Opdrachtgever de polis van deze verzekering ter inzage te verstrekken aan 1uur.nu.

Indien Opdrachtgever met de Medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding, zoals een opdrachtovereenkomst, wil aangaan, dan stelt hij 1uur.nu daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte.

Indien Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst of binnen 1 jaar na de Overeenkomst met de Medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aangaat, dan is Opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan 1uur.nu verschuldigd.

Indien 1uur.nu constateert dat Opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen jegens 1uur.nu niet of niet naar behoren nakomt, dan zal 1uur.nu in gesprek gaan met Opdrachtgever om de consequenties hiervan te beperken en waar mogelijk op te lossen.

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 1. 1uur.nu heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden door derden te laten verrichten.


Leveringsvoorwaarden

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, zal 1uur.nu de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk en extra kosten, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever vooraf worden bevestigd.

De specifieke leveringsvoorwaarden per type dienst van 1uur.nu worden vooraf overeengekomen in de offerte.

Tenzij anders is overeengekomen, zal bij uitstel van enig werk of een gedeelte daarvan 1uur.nu in gesprek gaan met Opdrachtgever om de consequenties hiervan te beperken en waar mogelijk op te lossen.

Annuleringsvoorwaarden

1uur.nu hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor geplande (trainings)dagen, dagdelen of sessies:

PeriodeKosten
Tot 28 dagen voor geplande uitvoeringsdatum*Kosteloos
Annulering binnen 28 dagen voor de geplande dienst* 100% kosten opdrachtgever

*Er worden altijd arbeidskosten gerekend voor het wijzigen van de planning, op basis van nacalculatie

Annulering van trainingen dient per e-mail te geschieden. De datum van de e-mail geldt als annuleringsdatum. De afmelding moet via e-mail gestuurd worden naar de betreffende projectleider van 1uur.nu én naar pmo@1uur.nu.

Opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal Deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is Opdrachtgever desalniettemin de volledige Opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging verschuldigd.

Indien een Deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, wordt aan Opdrachtgever de volledige Opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Indien Opdrachtgever de afname van een scan annuleert, dan gelden de specifieke annuleringsvoorwaarden van deze dienst. Deze annuleringsvoorwaarden worden voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst tot de afname van de scan aan Opdrachtgever verstrekt.

Ontbinding en tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden of tussentijds beëindigen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Dit kan indien één van de partijen, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijk Schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van de wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Hierbij is dan reeds rekening gehouden met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming. Indien de partij na deze redelijke termijn in verzuim blijft, kan overgegaan worden tot ontbinding van de Overeenkomst.

Nu is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

 • Er sprake is van een (dreigende) gevaarlijke situatie op de Locatie;
 • De omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 • 1uur.nu goede grond te vrezen heeft dat Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens 1uur.nu niet zal nakomen.


1uur.nu is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf of onder curatele wordt gesteld.

Indien Opdrachtgever aangeeft de Overeenkomst of een deel daarvan niet te zullen nakomen, indien Opdrachtgever 1uur.nu niet in de gelegenheid stelt de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren binnen de overeengekomen termijn of indien 1uur.nu de Overeenkomst ontbindt wegens een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gehouden de schade die 1uur.nu daardoor lijdt aan haar te vergoeden.

De schadevergoeding van het niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen het reeds gefactureerde deel en de totale overeengekomen Opdrachtsom. In de offerte, waarin overeengekomen opdracht is beschreven, wordt gespecificeerd om welk type opdracht het gaat. De volgende voorwaarden met betrekking tot de vastgestelde schadevergoeding gelden voor de volgende typen opdrachten:

 • Bij opdrachten op basis van een vaste prijsafspraak (lees: fixed price), ongeacht de facturatieafspraak (vaste termijnen of per maand op basis van uitgevoerde werkzaamheden), is de schadevergoeding 30% van het verschil tussen het reeds gefactureerde deel en de totale in de Overeenkomst overeengekomen Opdrachtsom;
 • Bij opdrachten op basis van detachering (lees: een vooraf overeengekomen dienstverlening per periode) waarbij de totale Opdrachtsom onbekend is, vergoedt Opdrachtgever de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de overeengekomen begrote uren in de Overeenkomst voor de duur van de opzegtermijn. Opdrachtgever dient zich te houden aan een opzegtermijn van een kalendermaand, tenzij anders afgesproken in de Overeenkomst van opdracht.
  • De opzegtermijn van een kalendermaand gaat in op de eerste van de volgende maand nadat de opzegging Schriftelijk kenbaar is gemaakt.

Indien een Overeenkomst een combinatie bevat van deels een vaste prijsafspraak en deels op basis van detachering, dan worden per onderdeel de voorwaarden gehanteerd zoals hierboven beschreven.

1uur.nu behoudt te allen tijde de aanspraak op betaling van de facturen voor en tot de datum van ontbinding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook, zullen beide partijen de in eigendom toebehorende materialen en gegevens retourneren, dan wel op eerste Schriftelijk verzoek van een partij overgaan tot vernietiging van deze materialen of gegevens.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voor te duren, blijven na het einde van de Overeenkomst in stand. Tot deze verplichtingen horen onder meer intellectueel eigendom (artikel 9) privacy en gegevensverwerking (artikel 10) en aansprakelijkheid en verjaring (artikel 11).

Facturatie en betalingsvoorwaarden

Facturatie geschiedt periodiek per onderdeel achteraf, tenzij anders overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag kan de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Is Opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan 1uur.nu of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door 1uur.nu te maken kosten (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Opdrachtgever. De genoemde kosten zijn nader gespecificeerd in de betalingscondities, welke zijn bijgevoegd aan deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Materialen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software van 1uur.nu, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van 1uur.nu. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van 1uur.nu.

Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en de daarbij behorende stukken berust bij 1uur.nu.

Indien 1uur.nu in opdracht van Opdrachtgever een specifiek rapport vervaardigd heeft, dan verleent 1uur.nu aan Opdrachtgever een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om gebruik te maken van het rapport voor het doel waarvoor het rapport vervaardigd is.

Ingebrachte onderzoekmethodes, handleidingen en ontwikkelde trainingen, zijn het volledige eigendom van 1uur.nu. 1uur.nu is gerechtigd deze methodes toe te passen voor opdrachten van derden.

Opdrachtgever garandeert dat er met de door haar verstrekte informatie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat de verstrekte informatie door 1uur.nu verwerkt mag worden.

1uur.nu heeft het recht om geanonimiseerd over de opdracht te publiceren en presentaties te verzorgen. Na goedkeuring mag hier ook de naam van Opdrachtgever worden gebruikt.

Privacy- en gegevensverwerking

1uur.nu is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. 1uur.nu zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever 1uur.nu desgevraagd Schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Opdrachtgever vrijwaart 1uur.nu voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden.

1uur.nu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever het privacy beleid van 1uur.nu raadplegen, zie ons privacy policy.

Indien 1uur.nu in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, dan worden de afspraken i.v.m. deze verwerking vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Aansprakelijkheid en verjaring

De totale aansprakelijkheid van 1uur.nu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 1uur.nu gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van 1uur.nu beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het factuurbedrag voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen zo spoedig mogelijk Schriftelijk gemeld te worden. Dit kan bij de contactpersoon van 1uur.nu, of via admin@1uur.nu. Onverwijld na het ontdekken van de schade dient deze Schriftelijk te zijn ingediend.

De aansprakelijkheid voor 1uur.nu voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste omzet, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes, vertragingsschade, verminderde goodwill is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 1uur.nu verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door de 1uur.nu afgegeven advies en/of consultancyrapport, is voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies en/of consultancydiensten van 1uur.nu, maakt. De bewijslast dat advies en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen Schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van 1uur.nu met alle middelen tegenbewijs te leveren.

1uur.nu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en/of onjuistheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

1uur.nu is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van en/of voor het niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen nakomen van de Overeenkomst wegens het niet of niet naar behoren functioneren van een dienst die door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.

Alle rechtsvorderingen dient Opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van 1uur.nu. Handelt Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Overmacht

1uur.nu behoudt zich het recht voor om zich van alle verplichtingen te ontdoen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 1uur.nu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 1uur.nu niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, natuurrampen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties, staking, epidemieën, pandemie, verkeersbelemmeringen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens 1uur.nu de Overeenkomst uitvoert, diefstal, brand, stroomstoring, internetstoring, storing in e-mailverkeer, hackerattack en extreme weersomstandigheden. Indien 1uur.nu door overmacht de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, dan informeert 1uur.nu Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

Tijdens overmacht worden de oplevering en andere verplichtingen van 1uur.nu opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 1uur.nu niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zullen beide partijen de Overeenkomst herzien om te bepalen of overeengekomen dienstverlening op een ander moment, dan wel in een andere vorm wél geleverd kan worden. Indien dit niet het geval is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien 1uur.nu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde advies c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

In geval van een geschil zullen beide partijen trachten het geschil naar beste vermogen op te lossen, binnen dertig dagen nadat één van beide partijen het geschil Schriftelijk aan de andere partij kenbaar heeft gemaakt.

Alle geschillen waartoe de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar 1uur.nu gevestigd is.

Betalings voorwaarden 1uur.nu

– per 1 april 2021 –

1uur.nu waardeert u als klant. We nemen graag voorafgaand aan de uitvoering van onze dienstverlening, eventuele onduidelijkheden rondom onze betalingsvoorwaarden weg. U vindt hieronder informatie over de betalingstermijnen, het in rekening brengen van wettelijke rentes en de buitengerechtelijke incassokosten.

Bedrijven en de overheid

Wettelijke betalingstermijn:
De wettelijke betalingstermijn voor bedrijven en de overheid bedraagt 30 dagen.

Na afloop van deze termijn sturen wij een kosteloze aanmaning, met daarin het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Wettelijke rente handelstransacties:
Mocht u na deze 14 dagen nog steeds niet betaald zijn, brengen wij de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening.

Particulieren

Wettelijke betalingstermijn:
De wettelijke betalingstermijn voor particulieren bedraagt 30 dagen.

Na afloop van deze termijn sturen wij u een kosteloze aanmaning, met daarin het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Wettelijke rente niet-handelstransacties:
Mocht u na deze 14 dagen nog steeds niet betaald hebben, dan brengen wij u de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening.

Buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer betaling van onze factuur uitblijft nadat geen gehoor is gegeven aan de eerste en tweede betalingsherinnering, brengen wij naast de genoemde wettelijke rente bij de tweede betalingsherinnering ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de derde betalingsherinnering. Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn van toepassing op facturen voor bedrijven, de overheid en particulieren.

De buitengerechtelijke incassokosten bestaan uit een percentage van het oorspronkelijke factuurbedrag.

U betaalt altijd minimaal 40 euro incassokosten.

Wij berekenen de buitengerechtelijke kosten als volgt:

Factuurbedrag t/mToepasselijk percentageMaximum
€ 2.50015%€ 375, minimaal € 40
€ 5.000€ 375 + 10% over (factuurbedrag – € 2500)€ 625
€ 10.000€ 625 + 5% over (factuurbedrag – € 5000)€ 875
€ 200.000€ 875 + 1% over (factuurbedrag – € 10.000)€ 2775
Boven de € 200.000€ 2775 + 0,5% over (factuurbedrag – € 200.000)€ 6775

Meer informatie

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben over de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden en buitengerechtelijke incassokosten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van 1uur.nu, of mail naar admin@1uur.nu. Telefonisch is 1uur.nu bereikbaar op 0183-512 253.

Inhoud

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

1uur.nu is uitgeroepen tot Microsoft Adoptie Partner van het jaar 2024!

1uur.nu gebruikt cookies voor website-optimalisatie.
Klik hier voor meer uitleg.