Terms and Conditions

Algemene voorwaarden 1uur.nu

per 1 september 2018

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Opdrachtnemer:
1uur.nu B.V. te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht onder dossiernummer 72495367, verder te noemen de Opdrachtnemer.

Opdrachtgever:
de partij waarmee de Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat voor een uit te voeren opdracht, verder te noemen de Opdrachtgever.

1.   Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tenzij daarin anders wordt aangegeven.

b)     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.   Grondslag offertes en uitvoering van de overeenkomst

a)     De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste vermogen uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen betreft dit een inspanningsverplichting.

b)     Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, totdat een overeenkomst tot stand komt. De offertes zijn 30 dagen geldig en dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen te worden bevestigd.

c)     Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst met Opdrachtnemer wil bevestigen, dient zij een schriftelijk ondertekend exemplaar van de offerte in tweevoud aan te leveren via de contactpersoon van 1uur.nu of via admin@1uur.nu. Opdrachtgever ontvangt binnen 2 werkdagen een formele opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer via e-mail. De datum van de e-mail geldt hierbij als datum van de formele bevestiging.

3.   Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers

a)     Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de Opdrachtnemer nodig heeft.

b)     Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

c)     Opdrachtnemer is niet aan het tijdschema gehouden indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft.

4.   Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

a)     De Opdrachtnemer heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien dit van belang is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of indien de omstandigheden (bijv. ziekte) hier aanleiding toe geven.

5.   Leveringsvoorwaarden

a)     De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

b)     Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk en extra kosten, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

c)     Levering van individuele 1-uurs trainingen geschiedt met een minimum van 6 individuele trainingen per werkdag, volgens een vooraf overeengekomen planning.

d)     Levering van individuele 1-uurs trainingen geschiedt op één locatie per dag van 6 trainingen.

6.   Annuleringsvoorwaarden

a)     Eenmaal geplande individuele trainingen kunnen niet worden geannuleerd, wel onderling geruild.

b)     Geplande trainingsdagen kunnen door de opdrachtgever tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de geplande uitvoeringsdatum kosteloos worden geannuleerd.

c)     Indien de opdrachtgever 14 tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de geplande uitvoeringsdatum een trainingsdag annuleert, brengt de opdrachtnemer 50% van de prijs in rekening.

d)     Indien opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de geplande uitvoeringsdatum een trainingsdag annuleert, brengt de opdrachtnemer 100% van de prijs in rekening.

e)     Annulering van trainingen dient per email te geschieden. De datum van de email geldt als annuleringsdatum. Dit kan bij uw contactpersoon van 1uur.nu, of via annulering@1uur.nu.

7.   Betalingsvoorwaarden

a)     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag kunnen de wettelijke kosten in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

b)     Facturering van individuele trainingen geschiedt met hetzelfde minimum van 6 individuele trainingen per werkdag, rekening houdend met de beschreven annuleringsvoorwaarden.

c)     Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. De genoemde kosten zijn nader gespecificeerd in de betalingsvoorwaarden, welke zijn bijgevoegd aan deze algemene voorwaarden.

8.   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

a)     Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

b)     Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van geoffreerd werk.

c)     De Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

9.   Intellectueel eigendom

a)     Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software van Opdrachtnemer, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer.

b)     Vanaf twee maanden na levering van de definitieve resultaten heeft Opdrachtnemer het recht om geanonimiseerd inhoudelijk over de opdracht te publiceren en presentaties te verzorgen. Na goedkeuring mag hier ook de naam van Opdrachtgever worden gebruikt.

10.  Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

a)     De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste drie maanden voor beëindiging van de overeenkomst.

b)     Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. In geval van een geschil zullen beide partijen trachten het geschil naar beste vermogen op te lossen, binnen dertig dagen nadat één van beide partijen het geschil schriftelijk aan de andere partij kenbaar heeft gemaakt.

Betalingsvoorwaarden 1uur.nu

per 1 september 2018

1uur.nu waardeert u als klant.
We nemen graag voorafgaand aan de uitvoering van onze dienstverlening, eventuele onduidelijkheden rondom onze betalingsvoorwaarden weg.
U vindt hieronder informatie over de betalingstermijnen, het in rekening brengen van wettelijke rentes en de buitengerechtelijke incassokosten.

BEDRIJVEN EN DE OVERHEID

Wettelijke betalingstermijn:
De wettelijke betalingstermijn voor bedrijven en de overheid bedraagt 30 dagen.

Wettelijke rente handelstransacties:
Na afloop van deze termijn, brengen wij direct de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening. Voor bedrijven en de overheid bedraagt deze rente 8%.

PARTICULIEREN

Wettelijke betalingstermijn:
De wettelijke betalingstermijn voor particulieren bedraagt 30 dagen.

Na afloop van deze termijn sturen wij u een kosteloze aanmaning, met daarin het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Wettelijke rente niet-handelstransacties:  
Mocht u na deze 14 dagen nog steeds niet betaald hebben, dan brengen wij u de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening. Voor particulieren bedraagt deze wettelijke rente 2%.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

Wanneer betaling van onze factuur uitblijft, brengen wij naast de genoemde wettelijke rente ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn van toepassing op facturen voor bedrijven, de overheid en particulieren.
De buitengerechtelijke incassokosten bestaan uit een percentage van het oorspronkelijke factuurbedrag.
U betaalt altijd minimaal 40 euro incassokosten.
Wij berekenen de buitengerechtelijke kosten als volgt:

Factuurbedrag t/mToepasselijk percentageMaximum
€ 2.50015%€ 375, minimaal € 40
€ 5.000€ 375 + 10% over (factuurbedrag – € 2500)€ 625
€ 10.000€ 625 + 5% over (factuurbedrag – € 5000)€ 875
€ 200.000€ 875 + 1% over (factuurbedrag – € 10.000)€ 2775
Boven de € 200.000€ 2775 + 0,5% over (factuurbedrag – € 200.000)€ 6775

MEER INFORMATIE

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben over de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden en buitengerechtelijke incassokosten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van 1uur.nu, of mail naar info@1uur.nu. Telefonisch is 1uur.nu bereikbaar op tel. 0183-51 22 53.

De adoptie-paradox

The modern workplace is supported with smart devices, handy tools, many apps and new applications. Employees drown in all choices and possibilities. And are disappointed in the promise of the technique.

They simply cannot keep up with it for lack of time, knowledge and skills. There is guidance in works such as “yesterday”, the possibilities of “today” remain untapped. Not because people don’t want to, but because they don’t know what is possible.

Download the brochure so that we can start working with you “tomorrow”.

Our promise

Higher personal effectiveness, efficient digital collaboration and a higher return on your ICT investments

Our view on getting returns from your ICT resources